Lovgivning

13/5 - 2003:  Ændring af 'Lov om hunde' vedtaget.
(Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe m.v.)


Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. maj 2003
 

 • Politiet kan lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden ikke er mærket og registreret.
   
 • Hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig skade eller der i øvrigt er grundlag for at antage, at den pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politiet
  1) give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i snor og/eller være forsynet med forsvarlig mundkurv, eller 
  2) træffe afgørelse om at lade hunden aflive. 
  Besidderen kan forlange, at der foretages en hundesagkyndig undersøgelse, inden politiet træffer afgørelse om aflivning af hunden.
   
 • Hvis en hund har for vane at forulempe mennesker eller dyr ved på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, at fare imod dem eller forfølge dem eller at forulempe husdyr i ejendom eller på mark, kan politiet give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i snor og/ eller være forsynet med forsvarlig mundkurv.
   
 • Det er forbudt for en ejer eller besidder at lade en hund deltage i hundekampe. Det er endvidere forbudt at afholde hundekampe. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.
   
 • Retten til at beskæftige sig personligt med hunde kan  frakendes for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den pågældende:
  1) har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr, 
  2) har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr, 
  3) som ejer eller besidder har ladet en hund deltage i en hundekamp eller 
  4) har afholdt hundekampe. 
  Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder.

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kommentar til loven:

FØRST OG FREMMEST EN STOR ROS TIL JUSTITSMINISTER LENE ESPERSEN, JUSTITSMINISTERIET, DIVERSE RÅD OG DE MANGE SAGKYNDIGE ORGANISATIONER, SOM HAR MEDVIRKET VED FORARBEJDET TIL DEN NYE HUNDELOV....
Resultatet er en ny hundelov, som griber ind overfor de enkelte farlige hunde (individer) og deres ejere. Det vil sige en lovgivning, som vil fungere efter hensigten, nemlig at forbedre det almindelige hundehold.

Der har længe været behov for at forbedre politiets reaktionsmuligheder og lette sagsbehandlingen. Ofte har det været forbundet med store problemer, når politiet har skullet gribe ind overfor en farlig hund og dennes ejer. I den nye hundelov får politiet mulighed for hurtigere at gribe ind, når en hund har forvoldt skade. Desuden får de mulighed for, at gribe ind overfor hunde der har vist tegn på aggressiv adfærd og som kan antages at være farlige overfor sine omgivelser. Det vil sige, at man kan gribe ind FØR ulykken sker.

Som noget nyt skal politiet kunne lade hunde, der i strid med reglerne ikke er mærkede og registrerede og som følge deraf ikke kan identificeres, mærke og registrere for besidderens regning. Dette virker måske banalt, men er ganske vitalt for en fungerende hundelov. Hvis en hund ikke kan identificeres ved mærkning, vil man ikke kunne vurdere de kommende restriktioner overfor denne udfra tidligere episoder.

Loven indeholder et udtrykkeligt forbud mod afholdelse af hundekampe. Denne afskyelige form for dyremishandling har heldigvis ikke været et problem i Danmark, men vil nu - hvis den skulle blive det - kunne straffes hårdt. Straframmen for at arrangere eller lade en hund deltage i en hundekamp er nu fængsel i indtil 1 år. I sammenligning med de almindelige overtrædelser for dyremishandling er dette en høj straframme, men personligt havde jeg gerne set at der blev straffet hårdere!

Slutteligt indeholder loven en mulighed for at fradømme en person retten til, at beskæftige sig personligt med hunde. Denne restriktion vil kunne bruges hvis personen har anvendt en hund som våben - ved trusler eller angreb - eller hvis man har været involveret i hundekampe. Begge disse overtrædelser er udtryk for en fuldstændig misforståelse af hvad et normalt hundehold indebærer, og man bør her så absolut ikke have mulighed for at eje eller besidde hund. Både for hundens og omgivelsernes skyld!

... Læs den fulde lovtekst her ...

 

Juni 2008: Holland ophæver forbud mod pitbull og Rottweiler.

Netherlands to REPEAL Breed Ban :


Major break through as common sense prevails and Holland lifts its ‘pit bull’ ban after fifteen years!

The Dutch Government has announced that Breed Specific Legislation (BSL) in the Netherlands is not to be amended, altered or tinked with but to be REPEALED: Sending out a powerful message around the world that breed bans are not only cruel but have not and do not protect the public.

The Dutch Minister of Agriculture, Gerda Verburg, announced to the Parliament on June 9th 2008, that the breed ban would be repealed.

The law was introduced in 1993 following three fatal dog attacks. Known as RAD-Arrangement for Aggressive Animals, it was aimed at the ‘pit bull terrier type’. Dogs once deemed ‘illegal types’ could be seized and destroyed.

The Netherlands BSL condemned to death dogs based on their physical appearance. Later in 2000, the Rottweiler was added to the banned list, the breed will also be legalised when the ban is extinguished.

A committee had been formed to re-examine the legislation and they advised the ban be repealed.

It has been found, that the law has not worked; there has been no decrease in the number of biting incidents during the fifteen years under BSL.

When the law was introduced in 1993, existing owners were able to keep their dogs if registered with the police, neutered, muzzled and leashed when in public (similar to the UK DDA).

American Staffordshire Terriers and Staffordshire Bull Terriers were exempt - providing that they were registered as purebred with paperwork to prove it.

The Rottweiler was added to the prohibited dogs list seven years later in 2000.

 


 

 13/4-2004: Forbud mod opdræt ophævet i Tyskland.

Forfatnings-domstolen i Karlsruhe har i dag omstødt et tre år gammelt forbud mod opdræt af Pitbull, Amerikansk Staffordshire, Staffordshire Bullterrier og Bullterrier i Tyskland.

Forbuddet blev indført  i Hamburg i juni 2000.

Godt 50 ejere af kamphunde klagede til Forfatnings-domstolen og har nu fået medhold. Domstolen siger dog, at lovgivning i delstaterne kan bremse opdræt af kamphunde. Import af disse hunde er stadig forbudt i Tyskland.
 


 19/4-2002: Regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd.

Man kan på Justitsministeriets hjemmeside (Link: http://www.jm.dk ) læse Justitsminister Lene Espersens fremlæggelse af regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd. Den omtaler udarbejdelse af lovforslag om regulering af Hundeloven omkring emnet: Farlige hunde. Dette vil - efter tidsplanen - blive fremsat i foråret 2003.

     (læs uddrag af handlingsplan herunder):


Farlige Hunde

I medfør af dyreværnslovens § 10 kan justitsministeren fastsætte regler om forbud mod hold af bl.a. farlige dyr. Denne hjemmel har Justitsministeriet indtil videre brugt til at udstede en bekendtgørelse fra 1991 om forbud mod hold af særligt farlige hunde, hvorefter det er forbudt at besidde og avle pit bull terrierer og tosaer. 

Der har imidlertid vist sig en række praktiske vanskeligheder ved administrationen af bekendtgørelsen, ligesom der har vist sig behov for at gribe ind over for farlige hunde af andre hunderacer og raceblandede hunde. 

Politiet kan efter hundelovens § 6 under visse omstændigheder meddele besidderen af en hund pålæg om at holde hunden indelukket eller forsynet med mundkurv eller at lade hunden aflive, men det forudsætter som udgangspunkt, at hunden tidligere har forvoldt skade eller forulempet folk eller vist sig at være bidsk eller glubsk. Disse bestemmelser kan derfor ikke bruges i tilfælde, hvor en hund endnu ikke har manifesteret sin farlighed, men hvor der alligevel måtte være grund til at frygte, at den angriber sagesløse personer. 

Det er efter regeringens opfattelse vigtigt, at politiet får det nødvendige grundlag for at gribe ind på et tidligere tidspunkt, inden en farlig hund forvolder personskade.

Regeringen vil derfor i foråret 2003 fremsætte forslag til ændring af hundeloven, hvorefter politiet får udvidede beføjelser til at gribe ind over for farlige hunde. 


 


 25/2-2002: Kraftig eksponering i medierne omkring debatten om et eventuelt forbud af Amstaffen i Danmark.

[ ...Læs pressemeddelelser fra DKK og Dyrlægeforeningen her... ]

[ ...Se artikel fra avisen B.T. (1/3-02) her... ]

 


 JANUAR-2002: Særligt krav for registrering af Amerikansk Staffordshire Terrier og Staffordshire Bull Terrier hvalpe i Norge.

Fra den 1.januar 2002 skal man, for at få registreret hvalpe i Norge efter Amerikansk Staffordshire terrier og Staffordshire Bull Terrier indsende blodprøver fra den opgivne moder og fader - samt prøver fra samtlige hvalpe - til et Blodtypelaboratorie / NVH.
Ved import af en udenlandsk registreret Amerikansk Staffordshire Terrier eller Staffordshire Bull Terrier til Norge, skal der ligeledes indsendes blodprøve med ID-kontrol.

Restriktionen er vedtaget af den Norske Kennelklub som et modspil til påstanden om, at visse personer omgik forbudet imod hold af pitbull terriere ved, at registrere dem som en af de 2 ovenstående racer. Ligeledes som i Danmark er debatten foregået i medierne, og for at undgå mistænkeliggørelse af opdrættere og hundeejere har man altså valgt, at indføre det særlige krav for registrering af disse 2 racer.
 (Det skal dog bemærkes, at den Norske Kennelklub IKKE har modtaget henvendelser om konkrete hunde, som var registreret på fejlagtige oplysninger.)

[ ...Læs om baggrund og restriktionerne her... ]

 


Tidligere Statsminister Poul Nyrup Rasmussen bekendtgjorde i sin åbningsredegørelse i Folketinget tirsdag den 2. oktober 2001, at dette års lovprogram ville indeholde forslag om:

Ændring af lov om hunde  (Farlige hunde)  (November I)

'Forslaget indebærer en skærpelse af reglerne om farlige hunde. Forslaget fremsættes på grundlag af udtalelser fra Rådet vedrørende hold af særlige dyr og Dyreværnsrådet samt på baggrund af oplysninger om reguleringen af området i udlandet.'

 

PUNISH THE DEED  -  NOT THE BREED!


Justitsminister Frank Jensen
har i et svar til folketinget den 17/1-2001 udtalt følgende:

 ... I 1991 viste det sig dog, at der også er behov for at gå videre, end hundelovens regler giver mulighed for, og man indførte derfor et totalt forbud imod to bestemte hunderacer: pitbullterrier og tosa. Det er disse regler, som vi for tiden er i gang med at revidere. En mulighed er at ændre hundeloven, således som spørgeren er inde på, en anden mulighed er at udvide forbudet mod enkelte hunderacer til også at omfatte flere racer. En kombination af begge muligheder, både en revision af hundeloven og at indføre yderligere forbud, kan også komme på tale. Jeg har tidligere over for spørgeren redegjort for de problemer, der vil være omkring håndhævelsen af et forbud mod bestemte hunderacer, navnlig fordi det også for de sagkyndige er vanskeligt at konstatere, om en bestemt hund tilhører en af de forbudte racer. Samtidig er vi opmærksomme på, at tendensen, som er i andre lande, går i retning af at forbyde bestemte hunderacer som middel til at imødegå problemet med farlige hunde. ...

 


 

 

 JUNI-2001: Gode nyheder fra Tyskland - endelig!

Højesteretterne i de to lokale Delstater i Schleswig-Holstein og NiederSachsen har begge erklæret forbudene imod kamphunde ('LandesHundeVerordnung') for ugyldige og retsstridige. Dommerne bekendtgjorde i kendelserne, at der IKKE fandtes farlige racer, men KUN farlige individer (hunde).
Dette betyder, at avl og indførsel af Pitbull, Amerikansk Staffordshire, Staffordshire Bullterrier og Bullterrier igen er tilladt (INGEN racelister). Yderemere er der IKKE line- og mundkurvstvang for specifikke racer - KUN for hunde, som tidlige har vist sig bidske/farlige. Ligeledes blev der i kendelserne lagt vægt på, at man stoppede for den massive aflivning af de såkaldte 'kamphunde'.


 APRIL-2001: GODT NYT fra Dyreværnsrådet...

Justitsministeriet anmodede i januar 2001 Dyreværnsrådet (et udvalg i Justitsministeriet) om en udtalelse om problemet med farlige hunde. Rådets konkluderende udtalelser er blandt andet:

'...det vil være særdeles vanskeligt at løse problemet med farlige hunde ved at forbyde bestemte hunderacer. Dette skyldes for det første, at en hunds farlighed bl.a. må anses for at være et resultat af den opdragelse den har fået og for det andet, at det vil være relativt simpelt at fremavle nye typer af hunde som kan have særligt farlige egenskaber, når de bliver trænet til at være aggressive.'
'...at politiet bliver givet bemyndigelse til at fjerne hunde, der volder frygt, med henblik på at få dem aflivet eller anbragt hos personer, som kan behandle hunden korrekt.'
'... at skabe hjemmel for, at personer, der holder eller tidligere har holdt aggressive og farlige hunde, ved dom for bestandig eller i et nærmere fastsat tidsrum kan fradømmes retten til at eje, bruge eller passe hunde.'
'...at det overvejes at straffe hårdere, når hunde benyttes på en truende måde eller som våben.'

   Læs hele Dyreværnsrådets udtalelse her (Pdf-fil):  side 1  og  side 2   


 20/4-2001: HOLOCAUST for hunde og hundeelskere i Tyskland!

Forbudet mod import af såkaldte kamphunde til Tyskland træder i kraft gældende fra den 20.april 2001, meddeler det tyske indenrigsministerium.
Fire hunderacer omfattes af den skærpede lovgivning: Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier og Bull Terrier. Desuden gælder forbudet bredt alle racer, der i de enkelte delstater anses for farlige.
Ifølge hele lovkomplekset bliver avl, salg og hold af farlige hunde strafbart, såfremt man ikke har en særlig tilladelse. Straframmen er to år.
De tyske myndigheder kan uden forudgående dommerkendelse kræve adgang til bolig, bil eller erhverv for, at undersøge om der forefindes en forbudt hund. Man har indført en undtagelse i lovgivningen således, at den grundlovssikrede private ejendomsrets ukrænkelighed er blevet tilsidesat! 
    (Her ses kun alt for tydeligt resultatet af en massiv mediestorm kombineret med stemmehungrende politikere, der nægter at handle ud fra fakta, men som kun agerer efter sensationspressen!!!!)

[ ...Læs mere om situationen i Tyskland her... ]

 


 15/3-2001: GODT NYT fra Holland! 

Forslag om forbud imod 4 hunderacer er blevet nedstemt i det hollandske parlament. Argumentationen for afvisningen af forbudet imod de 4 hunderacer var, at flertallet i parlamentet ikke var overbevist om, at netop disse racer stod bag flertallet af hundebids ulykker. Den fremlagte statistik viste at Dogo Argentiono, Amerikansk Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro og Mastino Napoletano tilsammen kun stod bag 0.2 % af hundebids ulykkerne!!!!


 3/3-2001: AmStaff-gruppen i Danmark

Udvalg i AmStaff-Gruppen har udarbejdet forslag til mentalbeskrivelse (raceprofil) af den Amerikanske Staffordshire Terrier - afventer godkendelse af ønskeprofilen fra Dansk Kennel Klub...


 22/2-2001: GODT NYT fra EU!  

EU-kommissærerne Fischler og David Byrne har meddelt, at det ikke er aktuelt med nogen EU-lovgivning omkring farlige hunde - det er således op til det enkelte medlemsland at lovgi på dette område. Tværtimod noterer de, at at importforbudet i Tyskland af visse hunderacer kan være et ulovligt indgreb i den frie strøm af varer over grænserne i EU. EU-kommissionen pointerer, at der ikke forefindes videnskabeligt materiale, som påviser større aggressivitet hos de såkaldte kamphunde-racer. Det blev oplyst, at tilsyneladende stammede de fleste hundebids-ulykker fra den tyske schæferhund!


 8/2-2001: GODT NYT fra Sverige!  

Riksdagen i Sverige har afvist forslag om forbud af specifikke hunderacer (de såkaldte kamphunde).


 14/12-2000: Dansk Kennel Klub

Dansk Kennel Klub har i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse sendt 'Forslag til lovgivning om såkaldt farlige hunde' til Justitsminister Frank Jensen.

[ ...læs forslag her... ]

 

Northern AmStaffs © 1999

index.htm