Registrering i Norge

    Sidste nyt | Hanner | Tæver | Hvalpe | Opdræt | Racen | Lovgivning | Mentalbeskrivelse | Links | Galleri | Om os    

Registrering av Amerikansk Staffordshire Terriers (Amstaff)
og Staffordshire Bull Terriers i Norge:


Nye regler fra 1. januar 2002:


Fra 1. januar 2002 kreves avstammingskontroll med blodtyping på amstaff valper før registrering.

For staffordshire bull terriers kreves innsending av blodprøver.


Bakgrunn:
Over en tid har det blitt hevdet at forbudet mot hold av pit bull terrier/pit bull lignede hunder har blitt omgått ved å registrere pit bull som amstaff. Omfanget og holdbarheten i påstanden har NKK ikke kunnet verifisere. NKK har ikke mottatt noen henvendelse med påstand om konkrete hunder som er registrert på feil premisser.

Innføring av restriksjon/særlig krav for registrering av amstaff har derfor NKK vært noe tilbakeholdne med. For alle raser har NKK det krav at innsendte registreringsanmeldelser oppfyller de krav som regelverket forlanger, samt at oppgitte data er korrekt oppgitt. Ved sin underskrift innestår oppdretteren for oppgitte data er korrekt. Reaksjoner med inspeksjon av kull, avstammingskontroll osv. har til nå kun vært gjort etter begrunnet mistanke på enkeltkull.

Vår holdning til ulike kamphunder, og særlig pit bull terrier, har siden den første kom til Norge vært helt klar. Dette er hunder og en kultur vi må ha lov til prøve å hindre utbredelse av Like viktig og klart har det også vært å støtte det ansvarlig oppdrett og hundehold. I dette er amstaff og deres eiere likestilt med alle andre. Oppdrettere av denne rasen som følger regelverket og holder hunden på forsvarlig måte må ikke mistenkeliggjøres. Amstaffeiere skal ikke lide under andre personers forsøk på omgåelse av norsk lov/NKKs regelverk. Vi tror at å kvalitetssikre registrering av valper er i amstaffoppdrettere og deres eieres interesse.

Problematikken omkring amstaff og pit bull ble diskutert på NKKs representantskapsmøte i vår. Saken ble da vedtatt oversendt til Hovedstyret for utredelse. NKKs Hovedstyre har etter dette avholdt møte med Norsk Terrier Klub og i forståelse med klubben vedtatt å innføre følgende:

Rasene amerikansk staffordshire terrier og staffordshire bull terrier kan fra 1/1 2002 kun registreres når følgende vilkår er oppfylt:

1. Kun NKKs "midlertidige registrering" kan benyttes.

2. Etter mottak av midlertidige registreringsbevis og skjemaet "Registrering av amerikansk staffordshire terrier og staffordshire bull terrier" må følgende gjøres:

· Blodprøve av oppgitt far og mor samt samtlige valper må tas. ID må kontrolleres, eventuelt utføres om så ikke er gjort. For valpene kreves dog at ID-merking må være knyttet opp imot de gitte registreringsnummere på midlertidige registreringsbevis. (Merking utført som uregistrert godtas ikke.)

· Blodprøver og ovennevnte skjema i utfylt og undertegnet stand sendes Blodtypelaboratoriet/NVH av den veterinær som har tatt prøvene.

· Blodprøvene må være entydig merket.

· Kopi av ovennevnte skjema sendes NKK til orientering og varsling.

3. For at valpene skal kunne endelig registreres (dvs. få utstedet eget registreringsbevis) må avstammingskontrollen bekrefte at alle valpene er etter oppgitte foreldre. Avvik fra dette medfører at kullet ikke kan registers (midlertidig registrering annulleres).

4. Kullet kan ikke registres dersom:
· blodprøve mangler fra en eller flere valper.
· en eller flere valper konstateres å ha annen enn den oppgitte avstamming.

5. Dersom en eller flere av valpene dør etter fødsel men før blodprøve er tatt, avgjør NKK Hovedstyre, på bakgrunn av oppdretters egen søknad, om kullet opprettholder sin registrering.

6. Etter utført analyse oppbevares mottatte blodprøver ved Blodtypelaboratoriets forsorg.

7. Ved import av utenlandsk registrert hund må det tas blodprøve med ID- kontroll av veterinær. Blodprøven sendes Blodtypelaboratoriet og oppbevares der. Bekreftelse på at den er mottatt sendes NKK av laboratoriet før omregistrering kan foretas.
Importør/eier må bekrefte at de er inneforstått med og aksepterer at dersom det senere skulle bli dokumentert at den innførte hund ikke er amstaff, vil den og eventuelle avkom bli avregistrert uten at det kan kreves noen form for erstatning eller kompensasjon.

For staffordshire bull terrier kreves:

1. Kun NKKs "midlertidige registrering" kan benyttes.

2. Etter mottak av midlertidige registreringsbevis og skjemaet "Registrering av amerikansk staffordshire terrier og staffordshire bull terrier må følgende gjøres:

· Blodprøve av oppgitt far og mor samt samtlige valper må tas. ID må kontrolleres, eventuelt utføres om så ikke er gjort. For valpene kreves dog at ID-merking må være knyttet opp imot de gitte registreringsnummere på midlertidige registreringsbevis. (Merking utført som uregistrert godtas ikke.)

· Blodprøver og ovennevnte skjema i utfylt og undertegnet stand sendes Blodtypelaboratoriet/NVH av den veterinær som har tatt prøvene.

· Blodprøvene må være entydig merket.

· Kopi av ovennevnte skjema sendes NKK til orientering og varsling.

3. Blodprøvene analyseres ikke som rutine, men oppbevares av Blodtypelaboratoriet.

NKK dekker kostnader med analyse av blodprøver og oppbevaring av disse.

Unntak: Dersom det ved avstammingskontrollen konstateres uregelmessigheter (dvs. at ikke alle valpene er etter samme foreldrepar) må oppdretter svare for analyse kostnadene.

Kostnader ved blodprøvetaking og ID-merking må dekkes av/via oppdretter og er NKK uvedkommende.

Ved å sende inn et kull for registrering/importert hund for omregistrering bekrefter oppdretter/eier at reglene er kjent og akseptert.

 

  ovenstående er kopieret fra NORSK KENNEL KLUBs hjemmeside: www.nkk.no   

Northern AmStaffs © 1999

index.htm